Результати моніторингу якості освіти

2016/2017 навчальний рік Результати моніторингу якості освіти
2017/2018 навчальний рік

І семестр

1 2 3 4
ІІ семестр 2018-08-13_095630 2018-08-13_095704 2018-08-13_095957 2018-08-13_100022

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Комунального закладу «Харківський

спеціальний навчально-виховний

комплекс № 7» Харківської обласної ради

від 25.05.2018, протокол № 7

ПОЛОЖЕННЯ
про систему моніторингових досліджень
Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Харківської обласної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Проведення моніторингових досліджень — невід’ємна складова сучасного навчально-виховного процесу. Моніторинг розглядається як система збирання, оброблення, зберігання й розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки та основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітньої галузі в цілому. Ця система орієнтована на інформаційне забезпечення управління та дозволяє робити висновки про стан об’єкта в будь-який момент.

1.2. Положення поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу (далі — НВП) Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс № 7» Харківської обласної ради (далі – НВК), систему освіти в НВК, процеси, що відбуваються в ній; діяльність учасників навчально-виховного процесу; освітнє середовище та його компоненти.

1.3. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу, а також обов’язки учасників навчально-виховного процесу щодо забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки й розповсюдження інформації.

1.4. Це положення розроблено методичною радою НВК, погоджено з профспілковим комітетом, затверджено на засіданні педагогічної ради.

1.5. НВК у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань організації НВП та цим Положенням.

 

II. Завдання, мета і напрями моніторингових досліджень  

2.1. Основними завданнями моніторингу є:

 • визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої соціалізації;
 • сприяння підвищенню якості загальної середньої освіти;
 • вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, результатами роботи педагогів, рівнем соціального захисту, моральними цінностями, потребами особистості та держави;
 • оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного, ресурсного забезпечення навчального закладу;
 • створення необхідних умов для творчої діяльності учасників НВП, реалізації особистісно зорієнтованої системи освіти, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку учнів;
 • упровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти та форми організації НВП.

2.2. Мета внутрішнього моніторингу:

 • визначення результативності навчання та виховання учнів;
 • перевірка відповідності змісту освіти сучасним вимогам суспільства;
 • визначення ефективності використання ресурсів;
 • створення сприятливих умов для виявлення і підготовки здібної та обдарованої молоді;
 • виявлення та підтримка творчих педагогів, підняття їх престижу;
 • удосконалення педагогічних технологій;
 • удосконалення діяльності НВК, вироблення та коригування управлінських рішень;
 • планування та прогнозування розвитку НВК.

2.3. Напрями моніторингу:

 • моніторинг узгодження управління (якщо НВК відповідає певним стандартам в освіті, автоматично забезпечується адекватний рівень його діяльності);
 • діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок учнів незалежно від їх особистості);
 • моніторинг діяльності (включає заміри “входу” і “виходу “системи);
 • статичний моніторинг (надає можливість одночасно зняти показники за одним або кількома напрямками діяльності НВК, порівняти отриманий результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення);
 • динамічний моніторинг (багаторазовий замір певних характеристик під час усього циклу діяльності);
 • психологічний моніторинг (постійне відстеження певних особливостей у ході навчальної діяльності);
 • внутрішній моніторинг ефективності (спостереження за динамікою становлення колективу, прогнозування проблем, які можуть з’явитися в майбутньому);
 • моніторинг освітніх систем (оцінювання стану системи, в якій відбуваються зміни, з подальшим прийняттям управлінського рішення);
 • педагогічний моніторинг (супровідний контроль та поточне коригування взаємодії вчителя й учня в організації  здійснення НВП);
 • освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу в освіті );
 • учнівський моніторинг (комплекс психолого-педагогічних процедур, які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню нової інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної мети);
 • моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за основними навчальними дисциплінами);
 • змістовний (особистісно орієнтований) моніторинг (динаміка особистісного розвитку);
 • моніторинг результативності НВП (показує загальну картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання і визначає напрямки, які потребують більш детального дослідження).

2.4. Складові моніторингу:

 • чітке визначення об’єкта дослідження;
 • завдання параметрів розвитку об’єкта;
 • критерії оцінювання параметрів;
 • технології проведення досліджень;
 • науково-методичні матеріали, які спрямовані на отримання кінцевого результату.

2.5. Вимоги щодо здійснення ефективного внутрішнього моніторингу:

 • вимірність і застосування стандартів і норм ( вони повинні бути якісно й кількісно визначені, придатні для практичного використання);
 • можливість та реальність дотримання і виконання ( узгодженість з

можливостями, врахування її складових частин або елементів);

 • наявність інструментарію;
 • використання досвіду відповідно до аналізу поточного стану діяльності навчального закладу;
 • наявність технологій інтерпретації фактичних результатів діяльності;   попередження абсолютизації й перебільшення ролі різних нормативних вимог.

2.6. Критерії щодо здійснення внутрішнього моніторингу:

 • об’єктивність з метою максимального уникнення суб’єктивних оцінок, урахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх учасників НВП;
 • валідність для повної та всебічної відповідальності пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних результатів, що отримуються різними способами контролю;
 • надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який проводять інші особи;
 • врахування психолого-педагогічних особливостей передбачає

диференціацію контрольних та діагностичних завдань;

 • систематичність у проведенні етапів і видів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;
 • гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

2.7. Показники моніторингу:

•  відповідність змісту освіти вимогам державних стандартів;

•  співвідношення варіативної та інваріантної складових навчального плану;

•  інформація щодо сформованості ключових компетентностей учнів;

•  задоволення освітніх потреб школярів.

2.8. Засоби дослідження:

•  результати діагностичних контрольних робіт;

•  навчальні досягнення учнів;

• психолого-педагогічна діагностика;

•  анкетування учнів, батьків, учителів.

2.9. Результати моніторингу мають тільки стимулюючий характер для змін певної діяльності.

3. Порядок проведення моніторингових досліджень

3.1. Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи НВК.

3.2. Робота з проведення внутрішнього моніторингу здійснюється творчою групою школи.

3.3. Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на адміністрацію НВК.

3.4. Педагог має можливість обрати один із запропонованих видів моніторингу.

3.5. Моніторингові дослідження вчитель координує та узгоджує з керівником методичного об’єднання, головою творчої групи, адміністрацією НВК.

3.6. Для проведення моніторингових досліджень використовуються тільки затверджені технології (інструментарії).

3.7. Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні (п. 2.6.) упродовж усієї своєї діяльності.

3.8. Керівник методичного об’єднання несе відповідальність (згідно з п. 2.6. даного Положення) за дотримання критеріїв здійснення моніторингу на рівні свого методичного об’єднання.

3.9. Результати моніторингових досліджень педагогів узагальнюються за формою, затвердженою педагогічною радою та погодженою методичним об‘єднанням.

3.10. Узагальнення моніторингових досліджень на рівні НВК проводить творча група.

3.11. Аналіз та обговорення підсумків моніторингових досліджень проводиться щороку на засіданнях методичних об’єднань учителів-предметників, педагогічної ради НВК.

3.12. Матеріали моніторингових досліджень зберігаються упродовж року, а  підсумкові – упродовж навчання учнів, з якими проводився моніторинг.

3.13. Моніторингові дослідження можуть проводитися з учнями та педагогічними працівниками школи.

3.14. Моніторинг може проводитись як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

3.15. Проведення моніторингових досліджень здійснюється в 3 етапи:

І етап – підготовчий: передбачає постановку мети, визначення об’єкта спостереження, установлення термінів проведення моніторингу, вивчення відповідної літератури, підбір інструментарію.

ІІ етап - практичний: збір інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, відвідування уроків, проведення контрольних, тестових робіт, позакласних заходів.

ІІІ етап – аналітичний: аналіз і систематизація інформації, розробка рекомендацій та пропозицій, формування висновків.

4. Відповідальність щодо здійснення моніторингових досліджень

4.1. Відповідальність за організацію роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на творчу групу НВК.

4.2. Творча група школи:

 • забезпечує виконання покладених на неї завдань з питань здійснення внутрішнього моніторингу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу, проводить внутрішній моніторинг, координує і контролює діяльність щодо забезпечення об’єктивності, валідності, надійності, врахування психолого-педагогічних особливостей, систематичності, гуманістичної спрямованості;
 • проводить єдину науково-методичну політику з питань здійснення внутрішнього моніторингу, упровадження нових технологій діагностування, направлених на забезпечення синхронності процесів спостереження,  замірювання, отримання на цій основі знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням та прийняттям відповідного управлінського рішення;
 • розробляє систему здійснення внутрішнього моніторингу, яка безпосередньо підпорядковується педагогічній раді;
 • забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування попередніх методик щодо здійснення внутрішнього моніторингу, здійснює контроль за їх виконанням;
 • забезпечує функціонування системи внутрішнього моніторингу в НВК;
 • веде облік моніторингових досліджень;
 • організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань здійснення моніторингових досліджень;
 • організовує і проводить наради, конференції, семінари, виставки з питань моніторингу.

 

5. Керівництво діяльністю моніторингових досліджень  

5.1.    Керівництво проведенням моніторингових досліджень здійснюється творчою моніторинговою групою під керівництвом директора НВК.